خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قد است آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)